IN-STORE AUDIO MEDIA

ส่งมอบเสียงโฆษณาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ แบบถูกที่ ถูกเวลา
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด เจาะกลุ่มผู้ซื้อได้มากกว่า 50 ล้านคนต่อเดือน
ด้วยเครือข่ายสื่อเสียงในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อเกือบ 5,000 สาขาทั่วประเทศ

Home-BU3_ACTIVATION
Home-BU3_ACTIVATION

BRAND ACTIVATION

สร้างสรรค์คอนเทนต์ เน้นกระตุ้นยอดขาย
ครอบคลุมการผลิตเนื้อหาทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์
เพิ่มการรับรู้แบรนด์ให้กลุ่มเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาด
ทั้ง Content, Influencer, Production, Series และการจัด Event เต็มรูปแบบ