ข้อมูลงบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงินระหว่างกาล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 2/2565

งบการเงินระหว่างกาล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 3/2565

งบการเงินระหว่างกาล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประจำปี 2565

งบการเงินประจำปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
งบการเงินประจำปี 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
งบการเงินประจำปี 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563