การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
แบบฟอร์มเสนอชื่ออบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
การส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารการประชุม