ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

หลักทรัพย์ รอบผลการดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
DCORP 2558 (2.10)
DCORP 2559 (0.17)
DCORP 2560 (0.26)
DCORP 2561 (0.83)
DCORP 2562 (0.27)
DV8 2563 0.01
DV8 2564 0.03