เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

.

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1_ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด.
เอกสารแนบ 2_หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (DV8-W2)
เอกสารแนบ 3_รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (DV8-W2)
เอกสารแนบ 4_ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) (DV8-W2)
เอกสารแนบ 5_หนังสือมอบอำนาจสำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เอกสารแนบ 6_เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA