ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 บัตรกำนัล Gift Card 3,000 บาท (แบ่งเป็น Gift Card Lotus’s 1,500 บาท และ Gift Card Big C 1,500 บาท) ซองใสจากธ.ก.ส.จำนวน 2 ซอง : จำนวน 1 รางวัล

คุณมาลี แซ่ฮ่อ

.

ผู้โชคดีรางวัลที่ 2 บัตรกำนัล Gift Card 1,000 บาท (แบ่งเป็น Gift Card Lotus’s 500 บาท และ Gift Card Big C 500 บาท) ซองใสจากธ.ก.ส.จำนวน 2 ซอง : จำนวน 1 รางวัล

คุณธนกร อุดสร้อย

.

ผู้โชคดีรางวัลที่ 3 บัตรกำนัล Gift Card Lotus’s 500 บาท ซองใสจากธ.ก.ส.จำนวน 2 ซอง : จำนวน 1 รางวัล

คุณสมพงษ์ แก้วสุวรรณ์

.

ผู้โชคดีรางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Gift Card Big C 100 บาท ซองใสจากธ.ก.ส.จำนวน 2 ซอง : จำนวน 35 รางวัล

วิทย์ธิดา สมสุข

สุธิชาติ โพธารินทร์

วรวัฒน์  คำเปียก

มนูญ วิศวานุภาพ

พรทิพย์ ธีระยุทธ์

สมปอง​ ศรีพรม​ทอง​

กิตติมา พรประสิทธิ์พงศ์

กิตติพจน์ ขำสวัสดิ์

นายพลกฤต ผดุงฉัตร

เกสร ไม้สนธิ์

ณภัทร ดีอำมาตร์ 

สรรเพชญ โสมนัสวงศ์วาณิช

วุฒิชัย ทองชัย

วิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ

คมศร ภูมิภักดิ์

อัรวิน คานิยอ

ฐิติณัฐ  สิทธิิกิจ

ญาณิน วิทยวัตรเจริญ

.

วรรณพร เง่าลี 

ณัจฉลดา ขันคำนันต๊ะ

สิรตรา เขื่อนเพ็ชร

พุธิตา พรมมากร

จิรทีปต์ แซ่หลี

ดวงรัตน์ ทองเชื้อ

สราวุธ​ มาลยะมาลย์

ประสิทธิ์ อุยี่

ลัดดา ไกรวศิน

สมชาย ขาวบาง

อดินันท์ บูเก็ม

ปรีชา ฉิมมาแก้ว

รุ่งนภา ละมูล

หนูเจน ปวะภูสะโก

จิราภรณ์ ขาวสนิท

วรมน ลิลิตวรางกูร

ฐิติรัตน์ แซ่โจว

รางวัลคนตอบแบบสอบถามไว 1 : สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามลำดับที่ 1 – 20 รับของรางวัลจาก ธ.ก.ส. (แปรงสีฟัน และ ซองใส ธ.ก.ส. 2 ซอง) จำนวน 20 รางวัล

นุชนารถ กิติน่าน

ยุพา บุญอินทร์

สุภารัตน์ พลสงคราม

กัลยา รุ่งโรจนารักษ์

เพชรดาว สะมะแต

สุภชาดา ธำรงยินดี

ลัดดาวรรณ ศรีเมือง

วัฒนา หัถตจักร

พราวแพร จันทรมิตร 

แพรตะวัน เกื้อกูลปิติเลิศ

ณัฐชามญฑ์ เลิศขจรศักดิ์

ปัญจรัตน์ ธีรธรรมสถิตย์

สุธา​รัตน์​ รอด​สุพรรณ​์

ฐิติรัตน์ เดือนโชติ

ประณัยยา ศรีมาฤทธิ์

ธัญชนก ลิ่มอรรถคุณ

รจนา แก่นจันทร์

ปัญญา  แซ่ลิ้ม

นิศากร ธรรมขันติพงศ์

ศิริ สุทธิพานิช

.

รางวัลคนตอบแบบสอบถามไว 2 : สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามลำดับที่ 21 – 62 รับของรางวัลจาก ธ.ก.ส. (ซองใส ธ.ก.ส. 2 ซอง) จำนวน 42 รางวัล

อมรรัตน์ ฟักแฟง

พิชยา รวีรุ่งไพศาล

ณัชญา สินศิริ

นิตยา สุวรรณมณี

สมศักดิ์​  อรุณ​พิบูลย์​

เปรมชนัน​ ธรรมรัตน์​

กฤษฎา สินธุพาชี

รัตนาภรณ์ แสนหล้า

จิตรลดา ตุลสุข

ศันสนีย์ ช่วยทำการ

เกษิณี กิ่งนอก

นางสาวจิราพร ชัยเกษม

อภิชญา อุ่นสมัย

วิมลรัตน์ ใยสุข

บุษรินทร์  วรรธนะภูติ

ณัชชา นิลตะจินดา

ปัทนา ศรีนวล

กชพรรณ​  วาทิน​ธนา​โชติ​

เฟื่องฟ้า บุญธรรม

กษมา  ตรัยพัฒนากุล

ธัญกมล ธนัทธนินยา

วันอายุ-ปูซู

โสภิดา เขียวคำ

ธารา​  คุณ​า​นพรัตน์​

พจนา เลิศคุณากรกิจ

ศศิวิมล ใยสุข

วิภาวี​  ทอง​ธานี​

ศศิวิมล  เผือไชยศรี

อภิชา จิตรสุจริต

สมชาย ส่องฟ้า

ชไมพร ลามอ

กนกวรรณ หวังศิริวัฒนา

Worawit Pongpermkijwattana

สุภานีย์   บัวสองสี

สมศักดิ์ สินนิธิส

สินีรัตน์  เพ็ญศิรินภา

กชพรรณ   วาทิน​ธนา​โชติ​

นฤมล มนทิราลัย

มัณฑนา อภิรมย์สรรค์

พัชชลัยย์ สิริจำเริญ

เรไร พึ่งพา

ณัชธนันท์  ชมเชย

*รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
*คำตัดสินของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ตามกฎของPDPA ทางบริษัทฯ ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้โชคดีลงบนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลต่างๆของบริษัทฯ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด