เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  ที่ผ่านมา คุณณัฐพล เกษมวิลาศ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) รับมอบของที่ระลึก BooCha  ผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ จาก คุณนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ พร้อมหารือในการร่วมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ภายในมูลนิธิฯ 

.

โดย BooCha ผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ  ที่ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ นำมามอบให้กับทาง ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เป็นผลิตภัณฑ์จากเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการเพิ่มทักษะการสร้างอาชีพให้แก่เด็ก ครอบครัว และคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียนและคนในชุมชนที่มีความสนใจ

.

ระหว่างการหารือ คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ BooCha ผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ ทั้งในด้านของคุณประโยชน์และด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาโดยเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เด็กด้อยโอกาสเพื่อเป็นรากฐานทางอาชีพได้ในอนาคต โดยทาง บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในการมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่เปรียบเหมือนรากฐานอันมั่นคงของสังคมเพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นอนาคต และกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

.

สุดท้ายนี้บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ที่เปิดโอกาสให้ทาง บริษัทฯ ได้ร่วมหารือเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของทางมูลนิธิในภายหน้า รวมถึงขอบคุณมูลนิธิที่มอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงโอกาสสำคัญทางสังคม และทางบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพาธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนในสังคม โดยการดำเนินกิจการที่คำนึงถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กรให้ได้มากที่สุด

#DV8 #DV8Thailand #CCF #Boocha