ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ หัวข้อข่าว
27-02- 2567 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
02-04-2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
26-04-2567 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียด
09-05-2567 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
20-06-2567 แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและกรรมการบริหาร รายละเอียด
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รายละเอียด
01-07-2567 แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก รายละเอียด
แจ้งแต่งตั้ง CFO รายละเอียด
วันที่ หัวข้อข่าว
15-11-2564 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
15-11-2564 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด
12-11-2564 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รายละเอียด
04-11-2564 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียด
01-11-2564 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด รายละเอียด
28-10-2564 แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย รายละเอียด
06-10-2564 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ รายละเอียด
16-09-2564 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
26-08-2564 รายงานแนวทางและการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” รายละเอียด
16-08-2564 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด
11-08-2564 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (DV8 Limited Liability Company) รายละเอียด
21-07-2564 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
20-07-2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
15-07-2564 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
28-05-2564 รายงานแนวทาง และการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” รายละเอียด
17-05-2564 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) รายละเอียด
05-05-2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
21-04-2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
25-03-2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
11-03-2564 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
01-03-2564 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ รายละเอียด
27-01-2564 การเข้าลงทุนใน บริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียด
26-01-2564 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
21-01-2564 การเข้าลงทุนใน บริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด รายละเอียด
21-01-2564 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ รายละเอียด
12-01-2564 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
12-01-2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
วันที่ หัวข้อข่าว
23-12-2563 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ รายละเอียด
24-11-2563 รายงานแนวทางและการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” รายละเอียด
16-11-2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) รายละเอียด
27-10-2563 การเลิกบริษัทย่อยของบริษัท รายละเอียด
25-09-2563 การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และการดำเนินคดีทางกฎหมายกรณีผิดสัญญา รายละเอียด
01-09-2563 แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด